Vastuullisuus matkailu- ja linja-autoliikenteessä: Pohjolan Matkan tie kestävämpään tulevaisuuteen  

Kotimaa Pohjolan Matkassa

Vastuullisuus on nykyajan liiketoiminnan kulmakivi, ja sen merkitys korostuu erityisesti matkailu- ja linja-autoliikenteessä. Pohjolan Matkan vastuullisuuskysely paljastaa, että vastuullisuus ei ole vain yrityksen sisäinen arvo vaan myös asiakkaiden voimakas odotus. Kyselyyn vastanneiden 902 henkilön keskimääräinen arvio yritysten vastuullisuuden tärkeydestä oli 4,2 asteikolla 1-5, mikä osoittaa vahvan vaatimuksen yrityksille toimia vastuullisesti ja viestiä näistä teoista julkisesti. 

Joulukuun 2023 vastuullisuuskyselyssä selvinnyttä 

Kyselyn tuloksissa korostui, että eri vastuullisuuden lajeista (yhteiskunnallinen/taloudellinen vastuu, ympäristö/ekologinen vastuu, sosiaalinen vastuu) tärkeimpänä pidettiin sosiaalista vastuuta. Vastaajat ilmaisivat toiveen, että yrityksen tulee asettaa vastuullisuustavoitteita seuraaville osa-alueille: asiakastyytyväisyys, työtyytyväisyys, kuljettajien ajotapa, vastuullisuusmielikuva sekä ja autojen tyhjäkäyntiprosentti. Lisäksi vastaajat nimesivät kotimaisen, luotettavan, palvelevan, ammattitaitoisen ja turvallisen kuvaaviksi sanoiksi kuvaillessaan Pohjolan Matkaa. Vastaajien mielikuva Pohjolan Matkasta vastuullisena toimijana oli 4,3 asteikolla 1-5, osoittaen näin yrityksen vahvaa asemaa vastuullisena toimijana. 

 

Pohjolan Matkaa kuvaillaan usein sanoilla “kotimainen” , “luotettava” ja “”palveleva”.

Vastuun osa-alueet 

Pohjolan Matka on ottanut vastuullisuuden haasteen vakavasti ja toimii esimerkillisesti kestävän kehityksen edistämiseksi. Yrityksen panostus vastuullisuuteen näkyy eri vastuullisuuden osa-alueilla: yhteiskunnallinen vastuu, sosiaalinen ja ympäristövastuu. 

Sosiaalinen vastuu koetaan tärkeäksi vastuullisuuden osa-alueeksi

Yhteiskunnallinen vastuu on keskeinen osa Pohjolan Matkan vastuullisuusstrategiaa. Tärkein tavoite tällä osa-alueella on, että yrityksen toiminta on taloudellisesti kestävällä tasolla ja on kannattavaa nyt ja jatkossa. Tätä ajatusta tukee muun muassa se, että yritys pitää pääosin koko toimintaketjun myynnistä ja hallinnosta huoltoon omissa käsissään tarjoten asiakkaille luotettavia ja vastuullisia matkustuspalveluita. Vakuudet maksetaan määräysten mukaan kilpailu- ja kuluttajaviranomaiselle, ja asiakkaat hyötyvät suuren matkanjärjestäjän eduista sekä alennuksista. Pohjolan Matka on kotimainen perheyritys, joka maksaa veronsa Suomeen, tukien näin paikallista yhteiskuntaa ja taloutta. 

Sosiaalisen vastuun osalta Pohjolan Matka on keskittynyt parantamaan asiakkaidensa ja henkilöstönsä hyvinvointia. Yritys mahdollistaa liikkumisen myös niille, jotka muuten jäisivät ilman matkustusmahdollisuuksia, ja tarjoaa ryhmämatkustamisen hyötyjä. Työntekijöille tarjotaan koulutusta, tuetaan heidän terveyttään ja hyvinvointiaan ja edistetään oikeudenmukaisuutta työyhteisössä. Yritys panostaa myös selkeään ja oikea-aikaiseen viestintään niin vastuullisuuteen kuin yrityksen muuhunkin toimintaan liittyen. 

Ympäristövastuu on alue, johon Pohjolan Matka kuitenkin päästöjä tuottavana yrityksenä on panostanut paljon. Ympäristöystävälliset toimintatavat, kuten pienemmän hiilijalanjäljen jättävät Euro 6 -luokan bussit, vähäpäästöisempi ajotapa ja jätteiden kierrätys, ovat yrityksen toiminnan ytimessä. Kuljettajien ajotapaa ja tyhjäkäyntiä seurataan jatkuvasti ja siihen puututaan tarvittaessa. Pohjolan Matka on saanut ISO 14001 ympäristösertifikaatin ja on mukana Sustainable Travel Finland -ohjelmassa, mikä todistaa yrityksen sitoutumisen kestävän matkailun edistämiseen. 

Vastuullisuus ei ole valinta, vaan välttämättömyys

Ei sanahelinää, vaan aitoja arjen tekoja 

Vastuullisuustekoja ja -päätöksiä ei tehdä vain näyttäväksi osaksi yrityksen imagoa, vaan ne ovat osa Pohjolan Matkan jatkuvaa toimintaa. Kestävä kehitys on matka, ei määränpää, ja Pohjolan Matka on omistautunut jatkuvasti parantamaan ja kehittämään vastuullisia käytäntöjään. 

Asiakkaat ja yhteiskunta odottavat yrityksiltä vastuullisuutta, ja Pohjolan Matka on vastannut tähän haasteeseen panostamalla toimintansa kaikilla osa-alueilla kestävän kehityksen periaatteisiin sekä YK:n Agenda 2030 -ohjelman mukaisiin toimiin. Vastuullisuus ei ole pelkästään moraalinen valinta; se on myös liiketoiminnallinen välttämättömyys, joka takaa yrityksen pitkäaikaisen menestyksen ja hyvän maineen. 

Pohjolan Matkan esimerkki osoittaa, että vastuullisuus on kokonaisvaltainen sitoumus, joka kattaa koko yrityksen toiminnan. Se on investointi tulevaisuuteen, joka hyödyttää sekä yritystä että koko yhteiskuntaa. 

Kohti vuotta 2035 

Pohjolan Matka on laatimassa vastuullisuusohjelmaa vuoteen 2035 saakka. Jatkossa puhutaan yhteiskunnallisesta vastuusta, sosiaalisesta vastuusta ja ympäristövastuusta. Tavoitteita päivitetään vastuullisuuden osa-alueiden eli lajien sisällä. Pohjolan Matkan vastuullisuusohjelman tarkoitus on asettaa selkeät ja mitattavat tavoitteet sekä askelmerkit niiden saavuttamiselle eri osa-alueilla. Tämän lisäksi ohjelma pitää sisällään yhdessä henkilöstömme kanssa tunnistamamme jatkuvat jokapäiväiset vastuullisen tekomme. Ohjelma toimii toimintaohjeena sisäisille sidosryhmille – linkittyneille ja ulkoisille sidosryhmille ohjelma puolestaan kertoo vastuullisuuden tärkeästä roolista toiminnassamme. Pohjolan Matkan arvot, kuten ammattitaitoisuus, positiivinen asenne ja kotimainen perheyrittäjyys, ohjaavat yritystä kohti sen tavoitetta: olla asiakkaiden ykkösvalinta bussimatkailussa.